דורשי ירושלים | בית מדרש כלל ישראלי | לומדים תורה כאיש אחד בלב אחד | עובדים את ה' כעם אחד | מכנסים את גווני התורה בשבילך

שיעורי תורה קבועים בשידור חי

שעה21:00
מתקיים בימיםג
שם מעביר השיעורהרב טל חיימוביץ
נושא השיעורהאר"י והראי"ה
תחוםשונות
קהל יעדגברים
פרטים נוספים

האר"י והראי"ה, תורת האר"י ז"ל, עפ"י ביאורי מרן הרב קוק זצ"ל.

רק מי שעומד בתנאי השיעור יכול לקבל קישור ולהיכנס.

ניתן לקבל את הקישור בטלפון: 0527202633

תנאי הלימוד

  1. מה שמרגלא בפי ההמון כי רק מגיל ארבעים אפשר ללמוד חכמת הנסתר[1], אדרבה רוב גדולי המקובלים והרמ"ק והאר"י בראשם נקטו אחרת[2]. וכן הלכה.
  2. יש שנקטו שאין ללמוד ח"ן טרם שימלאו כרסם מכל הש"ס ופוסקים[3]. ויש שנקטו כי אין צריך אלא לידע דרכי הפלפול בגמרא[4] כנהוג בימינו במידת בחור ישיבה בעל לומדות בינונית[5]. אלא שלדעת האריז"ל אף זה אינו מעכב למעוניין וחפץ בלימוד החכמה, וכן הלכה[6].
  3. עם זאת ראוי לכל אדם להשתדל בכל כוחו בלימוד הגמרא והפוסקים עד שיגיע למדרגת לומד בינוני, שהצלחת החכמה תלויה הרבה בשלימות נפשו וגופו המזהירים על ידי לימוד התלמוד[7].
  4. בלימוד חכמת האמת אין חולק שצריך אדם להשתדל להיות זהיר בקיום כל דברי התורה ודברי סופרים עד מנהגי ישראל שהם תורה, ולהיזהר מכל נדנוד עבירה, מצורף ליראת שמים טהורה, ומשתדל בכל כוחו בטהרה ובזריזות, ובלא זה, אין מי שיתיר ללמוד אף בעצמו[8].
  5. גם מי שיודע בנפשו שאינו בגדר זריז וחסיד וכד', מאחר וגומר בנפשו שהלימוד יהיה על מנת לשמור ולעשות ולקיים, יכול ללמוד ואדרבה לא ירא שיגיע נזק לנפשו[9].
  6. כל הלומד צריך להציב תנאי בנפשו כי כל מה שאיננו מבין ונראה בעיניו תמוה ונוגד ליסודות האמונה, זהו רק משום חסרון הבנתו ותו לא. ואם לא כן אל יגע בחכמה זו[10].
  7. יש טענו כי בחסרון רב מובהק אין ללמוד חכמת האמת[11], אמנם דעת גדולי המקובלים שבכל הדורות שאין חסרון רב מעכב בזה[12]. ועל כל אחד לעשות כהוראת רבו בזה.
  8. נחלקו רבותינו גדולי הדורות אם יש חיוב להיות נשוי טרם שילמד החכמה[13]. וכל אחד יעשה כהוראת רבו בזה.
  9. אזהרה חמורה מאוד היא שלא ללמוד מי שאינו טהור מטבילת עזרא[14], היינו שראה קרי ולא טבל במקווה טהרה. והכת הידועה לשמצה (ש"צ שר"י) יצאה מחוסר הקפדה על הטהרה[15].

 

 

[1] ע"פ הש"ך יו"ד רמו ס"ק ו; ר"א אזולאי אור חמה הקדמה ; כתם פז פר' ישב קצא ע"ב.

[2] מהר"ם פאפירש אור צדיקים כב ל; רמ"ע מפאנו מאמר הנפש; הנהגת התורה לר' שבתאי מראשקוב אות פג; אור החיים שמות ל יג; ספר הברית ח"א מאמר ד פי"ד ; מהרי"א מזדיטשוב פאר יצחק כא; חת"ס מהדו"ת פר' שמות; קול אומר קרא לרא"ז מרגליות; גר"ע הדאיה דעה והשכל ח"א סי' א ח"ב סי' א; גר"י כדורי בדברי דוד הערות רמח; ר' אברהם משי זהב בנר לדוד עמ' 02

[3] חיי אדם כלל י יב; מעשה איש על החזו"א ח"ג עמ' צה.

[4] רמ"ק אור נערב ח"א פ"ג; שומר אמונים אירגאס ויכוח שני הקדמה שניה הצעה רביעית; הנהגות ר' יעקב מליסא אות ט; ברית כהונה לר' כלפון משה הכהן או"ח מערכת הלמ"ד אות ד.

[5] כלשון הראי"ה קוק זצ"ל.

[6] ע"פ הקדמת האריז"ל לשער ההקדמות, שער המצוות פר' ואתחנן דף לג ע"א , שער רוה"ק דף ט ע"א, פרי עץ חיים שער הנהגת הלימוד פ"א; של"ה עשרה מאמרות מאמר ראשון יח; משנת חסידים מסכת ת"ת פ"ג; אדמו"ר מסטרשלה שער היחוד ואמונה; ספר הברית ח"א מאמר ד פי"ד; רמח"ל מאמר דרך חכמה; יושר דברי אמת אות כב; הראי"ה קוק אורות התורה פ"י פס' ג-ד, אוה"ק ח"א פח', אגרת תרב, מצוות ראיה סי' רמו.

[7] רמב"ם הלכ' יסודי התורה סוף פ"ד; הקדמת המהרח"ו לע"ח.

[8] רש"י תענית ז ע"א; רמ"ק אור נערב ח"ג פ"ב; הקדמת ר' חיים ויטאל לשער ההקדמות; שו"ת ב"ח הישנות סי' ה; בעש"ט עה"ת פר' ואתחנן; חיי אדם חלק ראשון כלל י; שו"ת דברי יציב יו"ד סי' קלז; יחווה דעת ח"ד סי' מז.

[9] אדמו"ר מזדיטשוב בספר סור מרע.

[10] הקדמת המהרח"ו לשער ההקדמות וע"ח.

[11] שו"ת הריב"ש סי' קנז; חוות דעת צוואה אות ט; מגיד מדובנא אוהל יעקב פר' נצבים; אורחות רבינו קנייבסקי ח"א עמ' רטז אות יב.

[12] מהר"א אזולאי הק' אור החמה; ר' מנכין הלפרין הס' לאיפה שלימה; מהר"י סרוג ס' לימודי אצילות; בא"ח סוד ישרים ח"ג סי' יג שרק בעשיית עובדא בזה צריך קבלת רב.

[13] שו"ת דעה והשכל סי' א; שו"ת איש מצליח אות ה; אור צדיקים מהר"ם פאפירש סי' רב אות ל. והרב הנזיר היה מלמד רווקים גם עניינים שבח"ן.

[14] הקדמת המהרח"ו לעץ חיים; שומר אמונים הקדמה שניה הצעה שלישית; בניהו שער זיכוך הנפש דף יח ע"ב ; משנת חסידים מסכת יחודים ב ג; אגרות הרמ"ז אגרת יב; סידור ר' שבתי רשקוב כוונת הלימוד דף קל.

[15] מאור ושמש ריש פר' אמור; נועם אלימלך פר' תצא.

שיעורי תורה חד פעמיים

תפילות במניין

השיעורים היום
להשבתם של הדר בן חדוה לאה גולדין הי"ד, אורון בן זהבה שאול הי"ד, ואברה מנגיסטו נ"י
לרפואת יהונתן בן מלכה
לע"נ שמחה בן חנה רחל ור' חיים ולנר
נהנית מהשיעור? אנו עומלים רבות על תחזוק האתר ועל העלאת תכנים בכל יום. בכדי להמשיך את לימוד התורה נשמח לתרומתך הצנועה

מודעת דרושים מתנדבים תנועת ירושלים

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף