חזון 'דורשי ירושלים'

דורשי ירושלים – בית מדרש כלל ישראל

לומדים תורה כאיש אחד בלב אחד

בחורבן ירושלים התפזר העם לקהילות נפרדות ולבתי מדרש נפרדים. בניין ירושלים דורש לימוד תורה כעם אחד. כשנקיים 'ויחן שם ישראל', כאיש אחד בלב אחד, נזכה לקבלת תורה, 'כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים'.

"משרבו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל, ולא שימשו את רביהן כל צורכן, ורבו המחלוקות בישראל, ונחלקו לשתי כתות, אילו מטמאין ואילו מטהרין, ועוד אינה עתידה לחזור למקומה עד שיבוא בן דוד" (ירושלמי חגיגה)

לימוד בבית מדרש כלל ישראלי, המכיל את מגוון חכמי התורה, הוא שלב בחזרת התורה למקומה, עד שיבוא בן דוד.

 

משמעות השם 'דורשי ירושלים'

לשם 'דורשי ירושלים' משמעות כפולה:

    • 'דורשי' מלשון 'בית מדרש'.

'דורשי ירושלים' דורשים את התורה בבית מדרש כלל ישראלי, וכך מביאים לבניין ירושלים.

בדרכו של עזרא הסופר: "בא אל ירושלים כיד אלהיו הטובה עליו, כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת ה' ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט" (עזרא ז).

    • 'דורשי' מלשון דרישה, בקשה פעילה.

'דורשי ירושלים' דורשים את בניין ירושלים, ופועלים ע"י הופעת תורה כעם אחד.

כמצוות התורה: "כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה" (פרשת ראה). דרישת ירושלים היא השתדלות ככל יכולתנו לסלול דרך להשראת שכינה בירושלים. כפירוש חז"ל: "דרוש על פי נביא. יכול תמתין עד שיאמר לך נביא? תלמוד לומר 'לשכנו תדרשו ובאת שמה' דרוש ומצוא, ואחר כך יאמר לך נביא. וכן אתה מוצא בדוד, שנאמר 'זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר נשבע לה', נדר לאביר יעקב, אם אבא באהל ביתי, אם אתן שנת לעיני, עד אמצא מקום לה', משכנות לאביר יעקב'" (ספרי שם).

וכנבואת ישעיהו:

"וקראו להם עם הקדש, גאולי ה', ולך יקרא דרושה, עיר לא נעזבה"

וכדברי חז"ל:

"אנו חייבים לדרוש את שלום ירושלים ובית קדשנו ותפארתנו, שנאמר 'ודרשו את שלום העיר'" (אוצר מדרשים)

"'ציון היא דרש אין לה", מכלל דבעיא דרישה" (מסכת ראש השנה).

ספר 'דרישת ציון' של הרב צבי הירש קלישר בישר את הציונות. בהקבלה, בית המדרש 'דורשי ירושלים' מבשר את בניין ירושלים.

דרך הגשמת החזון

השלב שנדרש כעת הוא שינוי תודעה. וכך כתב מרן הרב קוק זצ"ל, כשכינס דברי תורה מרבנים מגוונים לחוברת 'שלום לעם':

"לדאבון לבבנו אנו רואים רבים מבני עמנו המכריזים בקול, שכל מקום שאמונה ויראת שמים מצויה, שם מחלוקת ושנאת אחים ואי סבלנות מצויה, מה שהוא נגד האמת הברורה והגמורה. והדעה הכוזבת הזאת היא אבן נגף וצור מכשול לאחדותנו ושלום עמנו הפנימי. הננו נותנים בזה מחאה גמורה ומפורסמת על דבת שקר זאת, וישראל הוא ידע כי כלל יראי ד' החרדים אל דברו ותופסי התורה שמים נגד פניהם דברי חז"ל: הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". (אורות הראיה).

בית המדרש הכלל ישראלי 'דורשי ירושלים', מוציא את תודעת האחדות מן הכח אל הפועל.

מגפת הקורונה זימנה אפשרות להגשים את החזון באמצעות האינטרנט. האתר מאפשר לכל מלמד לפרסם את שיעורו, ולכל לומד ללמוד במקום שלבו חפץ.

שאיפתנו, ליום שאחרי, היא להעתיק את בית המדרש הכלל ישראלי מהאינטרנט אל המציאות הממשית. בית המדרש יהיה מורכב מסניפים מקושרים, וכל סניף יכנס מגוון תכניות לימוד.

הנכם קרואים להשתתף במפעל בדרכים שונות. בית המדרש זקוק לרבנים, פעילים, תורמים, ועוד. צור קשר.

השיעורים היום
לרפואת אביטל בת רחל
להשבתם של הדר בן חדוה לאה גולדין הי"ד, אורון בן זהבה שאול הי"ד, ואברה מנגיסטו נ"י
לרפואת יהונתן בן מלכה
לע"נ שמחה בן חנה רחל ור' חיים ולנר
נהנית מהשיעור? אנו עומלים רבות על תחזוק האתר ועל העלאת תכנים בכל יום. בכדי להמשיך את לימוד התורה נשמח לתרומתך הצנועה

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף