דורשי ירושלים – בית מדרש כלל ישראלי

לומדים תורה כאיש אחד בלב אחד

'דורשי ירושלים' הוא אחד המפעלים המגשימים את חזון תנועת ירושלים, לעבוד את ה' כעם אחד.

בחורבן ירושלים התפזר העם לקהילות נפרדות ולבתי מדרש נפרדים, ופירוד התורה הוא השורש לכל צרותינו.

"משרבו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל, ולא שימשו את רביהן כל צורכן, ורבו המחלוקות בישראל, ונחלקו לשתי כתות, אילו מטמאין ואילו מטהרין, ועוד אינה עתידה לחזור למקומה עד שיבוא בן דוד" (ירושלמי חגיגה)

בניין ירושלים מחייב לימוד תורה כעם אחד. 

'דורשי ירושלים' הוא בית מדרש כלל ישראלי, המחבר את מגוון לומדי התורה.

השם "דורשי ירושלים" מבוסס על הפסוקים:

כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבת בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך בו: ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט: (דברים יז ח - ט)

אנו מקיימים את המוטל עלינו, לדרוש את התורה באחדותה. 

מומלץ לעיין במאמר "דרישת ירושלים" המפרט את משנת התנועה, מן המקורות ועד למתווה המעשי.

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף