שיעורי תורה קבועים בשידור חי

שעהמתקיים בימיםמעבירנושא
04:45א-והרב הלל בן שלמהדף יומי
06:30א-ההרב ידידיה אבינר - ישיבת תקועסידור האדמו'ר הזקן
06:30א-והרב חיים סבתו - ראש ישיבת 'ברכת משה' מעלה אדומיםדף יומי
08:00א-והרב אהרון כהןדף יומי
08:20א, גהרב יובל שרלו - ראש ישיבת אורות שאולמגילת איכה
08:20דהרב תמיר גרנות - ראש ישיבת אורות שאולשיעור בפשט פרשת שבוע
08:30ההרב איתמר אלדר - ראש בית מדרש אורות שאולתורת ברסלב
08:45שישיהרב חיים סבתו - ראש ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומיםשיחה לפרשת השבוע
09:00אהרב רן כליליראש השנה
09:00א-ההרב משה רלב"גרעיונות ומידות בפרשת השבוע
09:00א-ה"כולל הכל כלול" - בית מדרש קהילתי שוהםשיעורים כל בוקר מ9:00 עד 13:00 - התכנית בתמונה
09:00א-ושמואל לעסריאנשי בוקר מחזור בינהזמנים - ברכות השחר
09:00בהרב מרדכי עסיסהכוזרי
09:00בהרב עמוס נתנאלהורות וחינוך
09:00גהרב רן כלילימורה נבוכים
09:00דהרב אלרן מונסונגובית הבחירה
09:00הר' יהונתן עמרניפרשת שבוע
09:15והרב מנשה וינר - ר'מ בישיבת מעלותשיעור לפרשת שבוע
09:15שישיהרב חיים סבתו - ראש ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומיםשבעה דפים
09:30א-ההרב מנחם בן יעקבגמרא
09:30א-והרב יוסף יצחק פריימןרמב"ם יומי
09:30ההרב יהושע ויצמןדרכי לימוד
09:45והרב אלישע פיקסלרעין איה אקטואלי
10:00אר' גלעד כהןמצוות התלויות בארץ
10:00בהרב ישי ליסנרסנהדרין
10:00גר' גלעד כהןחגים
10:00דר' תומר אברהםסוגיות בזוהר
10:00ההרב מנחם גרינברגחסידות
10:00והרב שמואל אריאל - ישיבת ירוחםנושאים שונים בהלכה
10:16ב, ג, ד, ההרב תומר אנגלסמןחובת התלמידים ומסכת בבא מציעא
10:30והרב שלמה רוזנפלדרבינו בחיי על הפרשה
11:00אר' יעקב קצבברכות
11:00א-ההרב אביהוא פישפדראמונה השקפה ומידות
11:00א,ג,ההרב יחיאל חןחבורת לימוד בעין אי"ה - אמונה כללי
11:00בציפורה פילץנשים במקדש
11:00בהרב אורי שרקיפרקי אבות - מסכת אבות
11:00בר' עוז ווינטכשרות
11:00גר' אוהד אביטןשבת
11:00דר' בניה ווינטהלכות יום טוב
11:00הר' מרדכי ירטתנ"ך
12:00בהרב אייל ורדנפש הפרשה
12:00בר' אייל שפרוןהמזון ככלי לעבודת המידות
12:00גהרב יהושע ויצמן- ראש ישיבת מעלותשיעור כללי בנושא "קידוש ידים ורגליים"
12:00והרב הלל בן שלמההדף היומי - חזרה שבועית על 7 דפים
12:15בהרב יהודה בן ישיזוגיות ומשפחה
12:30גהרב אייל ורדנבואה לדורות - מכון מאיר
13:40א-ההרב רא"ם הכהן - רב היישוב וראש ישיבת עתניאלדף יומי ירושלמי ברכות
13:45א-ההרב אמנון דוקוב - ר"מ בישיבת עתניאלחבורת דף יומי
14:00א-ההרב שלמה אבינרשו"ת
14:15דד"ר שלום צדיקאור ה'
14:30היהושע בלוך - בית מדרש ישיבתי אריאלבראשית רבה
15:30א, ג,הרב יובל שרלו - ראש ישיבת אורות שאולתשובות הלכתיות שפותחות שער לאצילות עולם ההלכה
15:30בהרב מאיר ליכטשנטיין - ישיבת "אורות שאול"כתבי הגרי"ד סולביצ'יק
15:45א,בהרב חיים סבתו - ראש ישיבת "ברכת משה" (מעלה אדומים)מסילת ישרים
15:45א,ב,ההרב בני קלמנזון - ראש ישיבת עתניאלאגדות מסכת ברכות
15:45ג,דהרב רא"ם הכהן - רב היישוב וראש ישיבת עתניאלחבור'ה בעבודת ה'
15:45ג,ההרב יצחק שילת - ראש ישיבת "ברכת משה" (מעלה אדומים)עין אי"ה
16:00א-ההרב ישי ויצמןירושלמי על מסכת סוכה
16:00בהרב יורם אליהוחינוך בפרשה
16:30גהרב נעם פרלספר שמואל
17:00אהרב אלחנן ישראלי - ישיבת תקועתנאים ואמוראים
17:00א,דהרב דוד לנדאוהיסטוריה תורנית
17:00בהרב מרדכי ענתביבן איש חי - הלכות - ע"פ הסדר
17:00בהרב דוד פיאלקוף - ישיבת תקוערמב'ם יומי, סיסמה 2121
17:00דהרב יעקב נגןעם ישראל ואומות העולם בעידן הגאולה
17:00והרב חגי לונדיןשבת שzoom
18:00אהרב דוד דודקביץ' - רב היישוב יצהרשיעור במחשבה, סיסמה: 360
18:00א-המרצים של מרכז לסיורים "ראשית ירושלים"היסטוריה וארץ - נושאים משתנים
18:00דהרב יהושע ויצמן - ראש ישיבת ההסדר מעלותמדרש בראשית רבה ו"לחיות עם פרשת השבוע"
18:30א-ההרב אליעזר מלמד - ראש ישיבת הר ברכההלכה
18:30ההרב יהושע ויצמןשיחת מוסר
19:00א,ב,ההרב בן ציון מוצפי - ראש ישיבת 'בני ציון'כללי (הלכה, מוסר ועוד)
19:30א-ה (אחרי מנחה)הרב אהרן אייזנטל - חספיןלדמותו של רבי עקיבא
19:45א'הרב יגאל כהן - ראש ארגון "ענפים"כללי
20:00א-ההרב אודי שורץ - ישיבת הר עציוןדף יומי
20:00ב'הרב רפאל זרכללי
20:00כל יוםהרב דוד פנדל - ראש ישיבת שדרותדף יומי
20:00כל יוםהרב בכרך שלמהדף יומי סיסמה 123456
20:15ארחל סלעהמקדש בתנ"ך ובחז"ל
20:15גרחל סלעספרי בית שני
20:20הרב דידי דיקשטייןדף יומי
20:30בהרב ישראל אריאל ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדששיעור לכהנים ולויים
20:45ג'הרב משה פינטו - ארגון "ענפים"כללי
20:45ה'הרב מיכאל אברהםהלכה ומציאות
21:00א,ההרב חסדאי וינר - ר"מ בישיבת עתניאלמלכות שבחסד - ביאורים פנימיים במגילת רות
21:00א', ג'הרב מיכאל אברהםעין אי"ה על מסכת ברכות
21:00ההרב אשר בוחבוטהפרשה על פי גדולי ישראל
21:00ההרב יוסף ברקוביץ'נפש יהודית
21:00מוצ"שהרב יהושע ויצמןפרשת שבוע
21:10א'הרב יצחק יוסף (הנכד) - דרך ארגון ענפיםכללי
21:15אהרבנית עידית איצקוביץ'תהילים, טלפון: 051-6503783, סיסמה: 3470192#
21:30אהרב יאיר שמחי ראש בית מדרש ישיבתי אריאלמורנו- הלכות שבת
21:30בהרב יאיר שמחי ראש בית מדרש ישיבתי אריאלהלכות כשרות
21:30גהרב צחי הרשקוביץמשנתו הרעיונית של הרמב״ם
21:30המיכל וולשטיין - יועצת זוגיתכלים לבניית קשר זוגי בדייטים - פירוט הנושאים בפלייר המצורף
21:30שניהרב נתן אופנר (ראש ישיבת רעותא)לימוד בספר 'תורת אמת' של רבי לייבלה איגר על פרשת שבוע
21:45מוצאי שבתהרב מאיר מזוז - ראש ישיבת כסא רחמיםשיעור שבועי לפרשת השבוע
22:00דהרב חסדאי וינר - ר"מ בישיבת עתניאלדרושי ק"ש באריז"ל
22:00ה'הרב יצחק פנגר - ארגון "ענפים"כללי
22:00מוצאי שבתהרב יצחק יוסף - הרב הראשי לישראלשיעור שבועי לפרשת השבוע
22:00מוצאי שבתהרב יוני לביאשו"ת מוצ'ש חי לנוער! (הקישור להרשמה מראש! קישור ישיר יעודכן סמוך לשיעור)
22:00מוצשהרב מרדכי ענתביתנא דבי אליהו
22:10כל יום, מוצ"ש ב21:30הרב אלישע אבינר - ראש כולל בישיבת 'ברכת משה'דף יומי
22:30בהרב איתן גפןליקוטי מוהר"ן. סיסמה: 1
22:30גהרב מתי קאהןתורות מאבות החסידות
22:30ג'הרב יגאל כהן - ראש ארגון "ענפים"כללי
22:30כל יוםהרב דוד חביב עמארדף היומי
שעהמתקיים בימיםמעבירנושא

שיעורי תורה חד פעמיים

תפילות במניין

השיעורים היום
לרפואת אביטל בת רחל
להשבתם של הדר בן חדוה לאה גולדין הי"ד, אורון בן זהבה שאול הי"ד, ואברה מנגיסטו נ"י
לרפואת יהונתן בן מלכה
לע"נ שמחה בן חנה רחל ור' חיים ולנר
מאות לומדים כל יום באתר דורשי ירושלים, הקדש יום לימוד ותזכה למצוות!

ספר לחברים באיזה שיעור אתה מתכנן להשתתף